Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

rudaizia
6406 7ec9 430
Reposted from4777727772 4777727772 viatoniewszystko toniewszystko
rudaizia
7932 29ec 430
Reposted fromzelbekon zelbekon viapsychoviolet psychoviolet
rudaizia
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
rudaizia
rudaizia
4218 003e 430
Reposted fromPoranny Poranny viasweetnothingg sweetnothingg

October 13 2017

rudaizia
Reposted frombluuu bluuu viaBilora Bilora
rudaizia
2594 e247 430
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatwice twice
8232 7947 430
Reposted frombrumous brumous viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
rudaizia
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viaczoo czoo
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

rudaizia
5202 4c12 430
Reposted fromnawrocka nawrocka viaczoo czoo

October 12 2017

rudaizia
9614 3ce6 430
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

October 11 2017

rudaizia
4419 79bf 430
Reposted fromursa-major ursa-major viatoniewszystko toniewszystko

October 09 2017

rudaizia
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera

October 08 2017

4909 b85a 430
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki via13-days 13-days

October 06 2017

rudaizia
8113 4df7 430
0160 42c1 430
Reposted fromSkydelan Skydelan via13-days 13-days

October 05 2017

9831 cc15 430
Reposted frombrumous brumous vianosound nosound
rudaizia
2590 b366 430
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover

October 03 2017

rudaizia
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl