Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
rudaizia
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
1775 4928 430

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuszka puszka
5944 a789 430
Reposted fromcalcifer calcifer viapuszka puszka
rudaizia
4912 6839 430
rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
rudaizia
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
1775 4928 430

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuszka puszka
5944 a789 430
Reposted fromcalcifer calcifer viapuszka puszka
rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
rudaizia
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
1775 4928 430

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuszka puszka
rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
rudaizia
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl