Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

rudaizia
9260 e8c5 430
Reposted fromczajnikq czajnikq viamyslowyzlew myslowyzlew
3535 3d8b 430
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakiks kiks
5492 4642 430
Reposted from10k-saints 10k-saints viakiks kiks

June 11 2017

7402 f8dd 430
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viadiedrunk diedrunk
4258 d982 430
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadiedrunk diedrunk
rudaizia
2209 78e5 430
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes vianataliana nataliana
rudaizia
0743 0ba3 430
Reposted fromrudosci rudosci viatoniewszystko toniewszystko
rudaizia
2361 c78b 430
7584 fb4a 430
Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds
rudaizia
1905 7b30 430
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
rudaizia
6117 034c 430
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaumierajstad umierajstad
rudaizia
7329 d5bb 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
rudaizia
Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
— Elbert Hubbard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
rudaizia
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaszydera szydera
rudaizia
2446 1e65 430
ukelele sounds
rudaizia
rudaizia
3432 79c4 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94
rudaizia
rudaizia
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
2909 da91 430
Reposted fromgreggles greggles vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl