Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

rudaizia
2361 c78b 430
7584 fb4a 430
Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds
rudaizia
1905 7b30 430
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
rudaizia
6117 034c 430
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaumierajstad umierajstad
rudaizia
7329 d5bb 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
rudaizia
Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
— Elbert Hubbard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
rudaizia
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaszydera szydera
rudaizia
2446 1e65 430
ukelele sounds
rudaizia
rudaizia
3432 79c4 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94
rudaizia
rudaizia
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
2909 da91 430
Reposted fromgreggles greggles vianataliana nataliana
rudaizia
"Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu, rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój.
— PAMIĘTNIK (2004)
rudaizia
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski

May 25 2017

rudaizia
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasomebunny somebunny
rudaizia
6200 7e98 430
Reposted fromIriss Iriss viaflabbergasted flabbergasted
rudaizia
8704 a4bd 430
Reposted frompoppyseed poppyseed viapiglet piglet

May 21 2017

rudaizia
6421 c3db 430
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl