Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

rudaizia
1462 6f87 430
Reposted fromtoft toft vianotorycznydebiutant notorycznydebiutant

May 05 2017

rudaizia
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vialubje lubje

May 03 2017

rudaizia
9603 6492 430
Reposted fromkrzysk krzysk viadiscodance discodance
rudaizia
3008 b83e 430
Reposted fromretaliate retaliate viadiscodance discodance
Reposted frommessedup messedup
rudaizia
4572 312b 430
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMerrry98 Merrry98
rudaizia
9092 d43b 430
Reposted fromdabkowa dabkowa viaMerrry98 Merrry98
rudaizia
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaMerrry98 Merrry98
rudaizia
Reposted fromsilence89 silence89 viaMerrry98 Merrry98
6947 a0df 430
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
rudaizia
1575 2069 430
Reposted fromsarazation sarazation viautoopia utoopia
rudaizia
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
rudaizia
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaszydera szydera
rudaizia
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaszydera szydera

April 29 2017

rudaizia
0539 b4f2 430
Reposted fromoutoflove outoflove viasalami salami
rudaizia
9529 4c36 430
Reposted fromtosiaa tosiaa
rudaizia
0306 bf22 430
Reposted fromscorpix scorpix viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl