Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

rudaizia
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasomebunny somebunny
rudaizia
6200 7e98 430
Reposted fromIriss Iriss viaflabbergasted flabbergasted
rudaizia
8704 a4bd 430
Reposted frompoppyseed poppyseed viapiglet piglet

May 21 2017

rudaizia
6421 c3db 430
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai

May 17 2017

rudaizia
2025 26fb 430
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viatoniewszystko toniewszystko
rudaizia
4434 2483 430
rudaizia
8538 d4ab 430
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
rudaizia
6859 e6cb 430
Reposted fromtheanother theanother viamefir mefir
0429 1d55 430
Reposted fromstrzepy strzepy viamefir mefir
rudaizia
9711 1b56 430
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
rudaizia
0234 1f94 430
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarawwwr rawwwr
rudaizia
8060 d937 430
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
rudaizia
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
rudaizia
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viakrainakredek krainakredek

May 08 2017

rudaizia
3721 86c9 430
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles
6376 fe0a 430
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
rudaizia
6860 0833 430
Reposted fromfallintotime fallintotime viaszydera szydera

May 07 2017

rudaizia
7511 97d9 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl