Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

rudaizia
3428 0c94 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
rudaizia
8958 a82f 430
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
6337 b9fc 430
Reposted fromyourhabit yourhabit viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
rudaizia
6186 a805 430
Reposted fromtwardziel twardziel viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
3452 279e 430
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
rudaizia

March 11 2019

rudaizia
2251 fd30 430
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacotarsky cotarsky
rudaizia
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viacotarsky cotarsky
rudaizia
Reposted frombluuu bluuu viacotarsky cotarsky
rudaizia
1356 6da3 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuszka puszka
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viaahora ahora
rudaizia
8249 d58e 430
Reposted from4777727772 4777727772 viacotarsky cotarsky
rudaizia
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viacotarsky cotarsky
rudaizia

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaaksamitt aksamitt
rudaizia
0804 e2d6 430
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
rudaizia
1697 08cb 430
Reposted fromLotte Lotte viacotarsky cotarsky
rudaizia
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl