Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

rudaizia
rudaizia
1361 d5cd 430
rudaizia
rudaizia
rudaizia
rudaizia

December 05 2017

rudaizia
Reposted frombiru biru viaszydera szydera
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viabederektorem bederektorem
rudaizia
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatoffifee toffifee
rudaizia
6673 31ac 430
Reposted fromhavingdreams havingdreams viatoffifee toffifee
rudaizia
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viatoffifee toffifee
rudaizia
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viabederektorem bederektorem
rudaizia
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabederektorem bederektorem
rudaizia
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viahardbitch hardbitch
rudaizia
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie viaszatanista szatanista
rudaizia
0215 402d 430
rudaizia
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
rudaizia
5650 c297 430

November 06 2017

rudaizia
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
4638 1092 430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl