Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

rudaizia
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vialubiedarkside lubiedarkside

March 21 2017

rudaizia
rudaizia
Reposted fromtwice twice viaflyleaf flyleaf

March 20 2017

rudaizia
7361 e753 430
Pies pogrzebany
Reposted fromdobry dobry vialubiedarkside lubiedarkside

March 14 2017

3348 1fdc 430

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Reposted fromerial erial
rudaizia
2202 37e3 430
Reposted fromcalifornia-love california-love
3341 c166 430
Reposted fromerial erial
rudaizia
2308 3db4 430
Reposted fromcalifornia-love california-love
3320 b0ad 430
Reposted fromerial erial
rudaizia
Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalensztajn alensztajn
rudaizia
rudaizia
5589 50de 430

March 09 2017

4689 3d64 430
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
0125 8fa4 430
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaolalaa olalaa
8457 cd10 430
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
rudaizia
8559 7904 430
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaszydera szydera
7377 b542 430

March 07 2017

rudaizia
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl