Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

rudaizia
rudaizia
4150 a4f7 430
Reposted fromnyaako nyaako viaburnmyshadow burnmyshadow
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viamarcinmarcin marcinmarcin
rudaizia
4325 b306 430
rudaizia
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczoo czoo

August 17 2017

rudaizia
7349 5bef 430
rudaizia
Reposted frombaskua baskua viaoliviapalito oliviapalito
rudaizia
rudaizia
3588 80fe 430
rudaizia
Reposted frompffft pffft viaencoorton encoorton
rudaizia
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA via2708 2708
rudaizia
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty via2708 2708
rudaizia
rudaizia
4365 82c3 430
rudaizia
7542 495d 430
Reposted frominspiro inspiro viaoxygenium oxygenium
rudaizia
rudaizia
5250 8a3f 430
rudaizia
rudaizia
4900 88bb 430
rudaizia
4653 e320 430
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl